You've successfully subscribed to edrone Blog
Great! Next, complete checkout for full access to edrone Blog
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 na realizację usług doradczych

Michał Blak
Michał Blak

UE logotypy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1  na realizację usług doradczych
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym Zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie usługi zgodnie z opisanymi poniżej warunkami. 

 • Nazwa Zamawiającego: edrone Sp. z o.o., Szlak 77/220, 31-153 Kraków,
 • Kody CPV
  79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne,
  79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania,
  79530000-8 – usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych usług doradczych związanych z umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej  oraz usług w zakresie obsługi stoiska przez tłumacza dla firmy edrone Sp. z o.o.  dotyczące realizacji projektu pt. „Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej na 4 rynkach zagranicznych”  nr projektu RPMP.03.03.02-12-0218/16, Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

3.1  Usługi będą polegać na przygotowaniu:
a). opracowanie dedykowanych baz danych partnerów biznesowych (kontrahentów), z którymi firma będzie mogła podjąć współpracę na 4 rynkach docelowych (Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia, Stany Zjednoczone)
b). usługa w zakresie obsługi stoiska przez tłumacza na 8 imprezach o charakterze targowo- wystawienniczym
c). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Termin wykonania zamówienia:
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.12.2017  
 • Warunki udziału w postępowaniu:
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  – posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
  – posiadają niezbędną wiedzę i odpowiedne doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
  – zrealizowali w okresie ostatnich 4 lat, przed upływem terminu składania ofert podobne usługi do przedmiotu zamówienia potwierdzone referencjami (co najmniej 10 referencji od firm/instytucji).
  – dostarczą wymaganą kompletną dokumentację ofertową
  Zamawiający wymaga oświadczenia potwierdzającego spełnianie przez Wykonawcę powyższych warunków. Wymagane jest dołączenie do oferty co najmniej 10 referencji od firm/instytucji dla których zrealizował tego typu usługi.

  5.1 Informacja na temat zakresu wykluczenia

Odrzuceniu podlegają oferty:
– których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
– złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
– które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
– złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku postepowania:
  Dopuszcza się zmiany z zakresie umowy dotyczące terminu oraz miejsca realizacji imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym zgodnie z zapisami zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferent powinien sporządzić ofertę na załączniku nr 2 (formularz ofertowy) załączonym do niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć (załącznik nr 3) oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę określonych warunków, kopię co najmniej 10 referencji/listów referencyjnych.

Ponadto oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • odniesienie do zapytania ofertowego,
 • datę sporządzenia,
 • termin ważności oferty,
 • cenę netto oraz brutto,Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 1. Miejsce oraz termin składania ofert.
  • Termin składania ofert: 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego. Termin biegnie od dnia następnego po upublicznieniu.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: m.strzelczyk@edrone.me, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Szlak 77/220, 31-153 Kraków do dnia 30.01.2017 r. Oferty należy składać do godz. 12:00.

  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w zapytaniu ofertowym.
  • Oferta powinna być ważna 20 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
  • Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłano do trzech oferentów.
 1. Ocena ofert

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w oparciu o:

Kryterium I:
Cena oferty – 70%
Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max

gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc – cena brutto oferty badanej
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

Oferta w kryterium I może uzyskać maksymalnie 70,00 punktów. Do wyliczeń brana będzie łączna cena brutto za realizację wszystkich usług. Punkty z kryterium cena będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium II

D – Doświadczenie oferenta – 30 %
Doświadczenie w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia/lub obszarach pokrewnych –  30 punktów (30%)
– 10 pkt – 10 zrealizowanych w okresie ostatnich 4 lat, przed upływem terminu składania ofert podobnych usług do przedmiotu zamówienia potwierdzonych referencjami
– 20 pkt  od 11 do 20 zrealizowanych w okresie ostatnich 4 lat, przed upływem terminu składania ofert podobnych usług do przedmiotu zamówienia potwierdzonych referencjami
– 30 pkt powyżej 20 usług zrealizowanych w okresie ostatnich 4 lat, przed upływem terminu składania ofert podobnych usług do przedmiotu zamówienia potwierdzonych referencjami

Oferta w kryterium II może uzyskać maksymalnie 30,00 punktów.

Pc + D = suma otrzymanych punktów przez badaną ofertę.
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać wynosi 100 pkt. Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku jednakowej liczby punktów decydującym czynnikiem o wyborze wykonawcy jest data lub godzina wpływu wpływu oferty. Wygrywa ta firma, która wcześniej złożyła ofertę.

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
  Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego oraz informacja zostanie wysłana do oferentów, którzy złożyli ofertę.
 1. Dodatkowe informacje
 1. a) dodatkowych informacji związanych z zapytaniem ofertowym udziela: Michał Strzelczyk, email: strzelczyk@edrone.me
 2. b) wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z realizacją zleconych zadań i udzielać odpowiedzi na zapytania kierowane przez Zamawiającego.
 1. Załączniki

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie.
Załącznik nr 4: Informacja o wyniku postępowania

 

UE logotypy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie specjalistycznych usług doradczych związanych
  z umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej  oraz usług w zakresie obsługi stoiska przez tłumacza dla firmy edrone Sp. z o.o.  dotyczące realizacji projektu pt. „Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej na 4 rynkach zagranicznych”  nr projektu RPMP.03.03.02-12-0218/16, Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi doradcze:
Przedmiot zamówienia Zakres usług doradczych Liczba raportów/opracowań/analiz/badań podsumowujących realizację przedsięwzięcia
opracowanie dedykowanych baz danych partnerów biznesowych (kontrahentów), z którymi firma będzie mogła podjąć współpracę na 4 rynkach docelowych (Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia, Stany Zjednoczone) 1)Bazy danych powinny zawierać co najmniej podstawowe dane, w tym:

pełną nazwę potencjalnego odbiorcy, adres,

numer telefonu, adres e-mail, adres strony

internetowej, jak również zakres działania oraz

profil działalności.

2)Powinny być podane osoby decyzyjne do podjęcia współpracy reprezentujące sklepy  internetowe, w tym właściciele sklepów internetowych, personalne adresy e-mail, nr telefonów informacje  o wielkości kontrahentów, zatrudnieniu oraz rocznym przychodzie ( obrocie)

Firmy –

branża informatyczna, innowacyjne technologie

e-commerce, CRM aktywnie funkcjonujących na

4 rynkach docelowych

3)Wolumen bazy danych powinien obejmować w sumie min 120 tys.  kontaktów

1 opracowanie bazy danych na rynek: Niemcy

1 opracowanie na rynek: Wielka Brytania

1 opracowanie na rynek:  Portugalia

1 opracowanie na rynek: Stany Zjednoczone

usługa w zakresie obsługi stoiska przez tłumacza na 8 imprezach o charakterze targowo- wystawienniczym Usługa w zakresie obsługi stoiska przez tłumacza podczas 8 imprez o charakterze targowo-wystawienniczym  na 4 rynkach docelowych (Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia, Stany Zjednoczone)

Zakres usług:

– obecność tłumacza na 8 imprezach o charakterze targowo-wystawienniczym  na 4 rynkach docelowych (Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia, Stany Zjednoczone) –  1 impreza na terenie Stanów Zjednoczonych, pozostałe na terenie Unii Europejskiej
– Szacowana ilość godzin: 336

– wsparcie językowe podczas rozmów z kontrahentami: języki: angielski, niemiecki, portugalski

– tłumaczenie umów , kontraktów,listów intencyjnych, dokumentów dotyczących oferty/współpracy

– szczegółowy harmonogram imprez zostanie przekazany wybranemu wykonawcy oraz uwzględniony w zawartej z nim umowie zgodnie z zapisami zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie

Raport z przeprowadzonych usług podczas każdej imprezy targowo-wystawienniczej

2. Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który przygotuje w/w usługi doradcze pod potrzeby realizacji projektu.

Dokumenty do pobrania.
1. Pobierz Zapytanie ofertowe na usługi doradcze [PDF].
2. Pobierz Formularz ofertowy do edycji_do_pobrania [edytowalny].

 

Michał Blak

CEO & Co-Founder of edrone eCRM & edrone AVA. Entrepreneur thriving in high growth environments, eager to take on new challenges.