You've successfully subscribed to edrone Blog
Great! Next, complete checkout for full access to edrone Blog
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 na zapewnienie noclegów oraz przelotów podczas targów

edrone
edrone

Kraków 29.03.2017

Zmiana zapytania ofertowego nastąpiła w dniu 03.04.2017.
Zmianie uległy zapisy w zamieszczonym ogłoszeniu dot.:
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmieniono zapis:
Zamówienie i zapewnienie biletów lotniczych z Krakowa do Nowego Orleanu i z powrotem dla 2 osób:
1) Oferta połączeń powinna obejmować maksymalnie 2 przesiadki, czas oczekiwania na samolot między przesiadką nie może być dłuższy niż 3 godziny

doprecyzowano zapis:
Zamówienie i Zapewnienie (opłacenie) noclegu w hotelu w Nowym Orleanie dla 2 osób
Zapewnienie 4 noclegów dla 2 osób w hotelu w Nowym Orleanie – dwa pokoje jednoosobowe

Zmiany w zapytaniu ofertowym zaznaczono kolorem czerwonym.
Termin składania ofert wydłużono do 10.04.2017.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 na zapewnienie noclegów oraz przelotów podczas targów Collision 2017 USA w Nowym Orleanie – udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym Zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie usługi zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.

1. Nazwa Zamawiającego.

edrone Sp. z o.o.

ul. Szlak 77/220

31-153 Kraków

2. Kody CPV

63500000-4 – Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

63700000-6 – Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego

63000000-9 – Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zapewnienia przelotów oraz noclegów w hotelu podczas imprezy targowo wystawienniczej w charakterze wystawcy na targach Collision 2017 USA
w Nowym Orleanie
dla firmy edrone Sp. z o.o. dotyczące realizacji projektu pt. „Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej na 4 rynkach zagranicznych” nr projektu RPMP.03.03.02-12-0218/16, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Usługi będą polegać na:

  1. Zamówienie i zapewnienie 4 noclegów w hotelu w Nowym Orleanie dla 2 osób,

  2. Zamówienie i zapewnienie biletów lotniczych z Krakowa do Nowego Orleanu i z powrotem dla 2 osób

3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

10.05.2017 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

– posiadają niezbędną wiedzę i odpowiednie doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

– zrealizowali w okresie ostatnich 4 lat, przed upływem terminu składania ofert podobne usługi do przedmiotu zamówienia potwierdzone referencjami (co najmniej 3 referencje od firm/instytucji).

– dostarczą wymaganą kompletną dokumentację ofertową

Zamawiający wymaga oświadczenia potwierdzającego spełnianie przez Wykonawcę powyższych warunków. Wymagane jest dołączenie do oferty co najmniej 3 referencje od firm/instytucji dla których zrealizował tego typu usługi.

5.1 Informacja na temat zakresu wykluczenia

Odrzuceniu podlegają oferty:

– których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

– złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym,

– które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,

– złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane


z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku postępowania:

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).

7. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferent powinien sporządzić ofertę na załączniku nr 2 (formularz ofertowy) załączonym do niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć (załącznik nr 3) oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę określonych warunków, kopię co najmniej 3 referencji/listów referencyjnych.

Ponadto oferta powinna zawierać co najmniej:

· nazwę i adres oferenta,

· odniesienie do zapytania ofertowego,

· datę sporządzenia,

· termin ważności oferty,

· cenę netto oraz brutto,

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

8. Miejsce oraz termin składania ofert.

· Termin składania ofert: 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego.


Termin biegnie od dnia następnego po upublicznieniu.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: m.strzelczyk@edrone.me, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Szlak 77/220, 31-153 Kraków do dnia 5.04.2017 r.

· Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

· Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

· W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

· Oferta powinna być ważna 20 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

· Zapytanie ofertowe zamieszczono w bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

9. Ocena ofert

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w oparciu o:

Kryterium I:

Cena oferty – 70%

Pc=(Cmin/Cc) x Pkt max

gdzie:

Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena

Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich badanych ofert

Cc – cena netto oferty badanej

Pkt max – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

Oferta w kryterium I może uzyskać maksymalnie 70,00 punktów. Do wyliczeń brana będzie łączna

cena netto za realizację wszystkich usług. Punkty z kryterium cena będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium II

D – Doświadczenie oferenta – 30 %

Doświadczenie w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia/lub obszarach pokrewnych – 30 punktów (30%)

– 10 pkt – 3 zrealizowanych w okresie ostatnich 4 lat, przed upływem terminu składania ofert podobnych usług do przedmiotu zamówienia potwierdzonych referencjami

– 20 pkt od 4 do 5 zrealizowanych w okresie ostatnich 4 lat, przed upływem terminu składania ofert podobnych usług do przedmiotu zamówienia potwierdzonych referencjami

– 30 pkt powyżej 5 usług zrealizowanych w okresie ostatnich 4 lat, przed upływem terminu składania ofert podobnych usług do przedmiotu zamówienia potwierdzonych referencjami

Oferta w kryterium II może uzyskać maksymalnie 30,00 punktów.

Pc + D = suma otrzymanych punktów przez badaną ofertę.

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać wynosi 100 pkt. Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku jednakowej liczby punktów decydującym czynnikiem o wyborze wykonawcy jest data lub godzina wpływu oferty. Wygrywa ta firma, która wcześniej złożyła ofertę.

10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego oraz

w bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), dodatkowo

informacja zostanie wysłana do oferentów, którzy złożyli ofertę.

11. Dodatkowe informacje

a) dodatkowych informacji związanych z zapytaniem ofertowym udziela: Michał Strzelczyk, email: m.strzelczyk@edrone.me

b) wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym we wszystkich sprawach

związanych z realizacją zleconych zadań i udzielać odpowiedzi na zapytania kierowane przez

Zamawiającego.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności gdy:

– postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,

– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego

12. Załączniki

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie.

`

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zapewnienia przelotów oraz noclegów w hotelu podczas imprezy targowo wystawienniczej w charakterze wystawcy na targach Collision 2017 USA
w Nowym Orleanie
dla firmy edrone Sp. z o.o. dotyczące realizacji projektu pt. „Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej na 4 rynkach zagranicznych” nr projektu RPMP.03.03.02-12-0218/16, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia

Zakres usług

Sposób udokumentowania

  1. Zamówienie i zapewnienie

biletów lotniczych z Krakowa do Nowego Orleanu i z powrotem dla 2 osób,

W przypadku targów Collision 2017 USA w Nowym Orleanie :

3 dni wystawa, potrzebny czas na dotarcie i

przygotowanie się do targów zaplanowano na 1 dzień przed targami oraz 1 dzień po zakończeniu targów.

Podróż służbowa będzie trwała 5 dni, 4 noclegi zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 167.

  1. Oferta połączeń powinna obejmować maksymalnie 1 przesiadkę, czas oczekiwania na samolot między przesiadką nie może być dłuższy niż 3 godziny
  2. Przelot obejmuje koszty bagażu podręcznego i rejestrowanego dla każdej osoby

Protokół odbioru, faktura

Zamówienie i Zapewnienie (opłacenie) noclegu w hotelu w Nowym Orleanie dla 2 osób

Zapewnienie 4 noclegów dla 2 osób w hotelu w Nowym Orleanie (odległość do 3 km od lokalizacji targów) podczas targów Collision 2017 USA w Nowym Orleanie odbywających się w dniach 02 – 04.05.2017 r. czyli 3 dni targów,

czas potrzebny czas na dotarcie i przygotowanie się do targów oraz zapakowanie i powrót zaplanowano na 1 dzień przed targami oraz 1 dzień po zakończeniu targów.

Protokół odbioru, faktura

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który przygotuje w/w usługi pod potrzeby realizacji projektu.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5 na zapewnienie noclegów oraz przelotów podczas targów Collision 2017 USA w Nowym Orleanie – udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy

I. Dane Wykonawcy:

Nazwa: ……………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………………………………………

Tel: ………………………………………………………………………………..

Termin ważności oferty…………………………………………………..

Data sporządzenia oferty…………………………………………………

II. Warunki oferty:

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym:

Kryterium I Cena

4 noclegi dla 2 osób w hotelu w Nowym Orleanie, zamówienie i zapewnienie biletów lotniczych z
Krakowa do Nowego Orleanu i z powrotem dla 2 osób

Cena za noclegi:

Cena ………………………..zł/netto ………………………zł/brutto.

Cena za przeloty:

Cena ………………………..zł/netto ………………………zł/brutto.

Całkowita kwota za wykonanie usług w zakresie zapytania ofertowego wynosi:

………………………………………..zł/netto ……………………………………………..zł/brutto.

Kryterium II Doświadczenie oferenta

Liczba przedstawionych referencji …………….szt

Lista referencji:

1)

2)

3)

4)

………………………….,…………… …………………………………………………

(miejscowość, data) (pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez:

– uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej,

– posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

– pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zapoznałem się i akceptuję warunki zapytania ofertowego z dnia ………………………………..

3. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4.Oświadczam, iż Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5 zapytania ofertowego.

………………………….,…………… …………………………………………………

(miejscowość, data) (pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 1 – Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 2 – Zapytanie Ofertowe – Zedytowane

Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy oraz Oswiadczenie do Edycji

Załącznik nr 4 – Wynik zapytania ofertowego Collision 2017

edrone

edrone is an AI-fueled SaaS platform providing Instant ROI and Customer Experience solutions for eCommerce. Over 1000 Brands use our technology in 25 countries around the globe.