You've successfully subscribed to edrone Blog
Great! Next, complete checkout for full access to edrone Blog
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7 na zapewnienie noclegów oraz transportu eksponatów podczas targów NEOCOM 2017 Dusseldorf - udział w zagranicznej impre

Paulina Wiesiołek
Paulina Wiesiołek

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7 na zapewnienie noclegów oraz transportu eksponatów podczas targów NEOCOM 2017 Dusseldorf – udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym Zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie usługi zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.

 1.   Nazwa Zamawiającego.

edrone Sp. z o.o.

 1. Szlak 77/220

31-153 Kraków

 1.   Kody CPV

63500000-4 – Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

63700000-6 – Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego

63000000-9 – Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

 1.   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem oraz zapewnienie noclegu w hotelu podczas imprezy targowo wystawienniczej w charakterze wystawcy na targach NEOCOM 2017 Dusseldorf dla firmy  edrone Sp. z o.o.  dotyczące realizacji projektu pt. „Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej na 4 rynkach zagranicznych”  nr projektu RPMP.03.03.02-12-0218/16,  Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP   w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Usługi będą polegać na:

 1. Zamówienie i zapewnienie 3  noclegów w hotelu w Dusseldorfie dla  4 osób,
 2. Usługa w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem:

Kraków – Dusseldorf – Kraków

3.1   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1.   Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

16.10.2017 r.  

 1.   Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

– posiadają niezbędną wiedzę i odpowiednie doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

– dostarczą wymaganą kompletną dokumentację ofertową

Zamawiający wymaga oświadczenia potwierdzającego spełnianie przez Wykonawcę powyższych warunków.

 5.1 Informacja na temat zakresu wykluczenia

Odrzuceniu podlegają oferty:

– których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

– złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym,

– które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,

– złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku postępowania:

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).

 1.   Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferent powinien sporządzić ofertę na załączniku nr 2 (formularz ofertowy) załączonym do niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć (załącznik nr 3) oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę określonych warunków.

Ponadto oferta powinna zawierać co najmniej:

 •         nazwę i adres oferenta,
 •         odniesienie do zapytania ofertowego,
 •         datę sporządzenia,
 •         termin ważności oferty,
 •         cenę netto oraz brutto,

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

 1.   Miejsce oraz termin składania ofert.
 •  Termin składania ofert: 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego.

Termin biegnie od dnia następnego po upublicznieniu.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: m.strzelczyk@edrone.me, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Szlak 77/220, 31-153 Kraków do dnia 04.10.2017 r.

 •     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 •     Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 •     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w zapytaniu ofertowym.
 •         Oferta powinna być ważna 10 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 • Zapytanie ofertowe zamieszczono w bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
 1.   Ocena ofert

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w oparciu o:

Kryterium I:

Cena oferty – 100%

Pc=(Cmin/Cc) x Pkt  max

gdzie:

Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena

Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich badanych ofert

Cc – cena netto oferty badanej

Pkt  max – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

Oferta w kryterium I może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów. Do wyliczeń brana będzie łączna

cena netto za realizację wszystkich usług. Punkty z kryterium cena będą liczone z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku.     

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać wynosi 100 pkt. Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku jednakowej liczby punktów decydującym czynnikiem o wyborze wykonawcy jest data lub godzina wpływu oferty. Wygrywa ta firma, która wcześniej złożyła ofertę.

 1.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego oraz

w bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), dodatkowo

informacja zostanie wysłana do oferentów, którzy złożyli ofertę.

 1.   Dodatkowe informacje
 2. a) dodatkowych informacji związanych z zapytaniem ofertowym udziela: Michał Strzelczyk, email: strzelczyk@edrone.me
 3.        b) wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym we wszystkich sprawach

              związanych z realizacją zleconych zadań i udzielać odpowiedzi na zapytania kierowane przez

              Zamawiającego.

 1. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn  w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności gdy:

–  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,

–  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem oraz zapewnienie noclegu w hotelu podczas imprezy targowo wystawienniczej w charakterze wystawcy na targach NEOCOM 2017 Dusseldorf dla firmy  edrone Sp. z o.o.  dotyczące realizacji projektu pt. „Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej na 4 rynkach zagranicznych”  nr projektu RPMP.03.03.02-12-0218/16,  Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP   w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia Zakres usług Sposób udokumentowania
Zamówienie i Zapewnienie (opłacenie) noclegów w hotelu w Dusseldorfie dla 4 osób Zapewnienie 3 noclegów dla 4 osób w hotelu w Dusseldorfie   (odległość do 5 km od lokalizacji targów – AREAL Böhler Hansaallee 321, 40549 Dusseldorf) podczas targów NEOCOM 2017 Dusseldorf  odbywających się w dniach 11.10. – 12.10.2017 r. czyli 2 dni targów, potrzebny czas na dotarcie i przygotowanie się do targów oraz zapakowanie i powrót zaplanowano na 1 dzień przed targami oraz 1 dzień po zakończeniu targów.
-hotel min 3-gwiazdkowy, pokoje jednoosobowe lub maksymalnie dwuosobowe z pojedynczymi łóżkami
Protokół odbioru, faktura
Usługa w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem Transport eksponatów będzie się odbywał z biura firmy przy ul. Szlak 77/220, 31-153 Kraków do miejsca docelowego targów  NEOCOM 2017 Dusseldorf  – AREAL Böhler Hansaallee 321, 40549 Dusseldorf
– dostarczenie eksponatów na targi w dniu 10.10.2017 ( do godz. 12:00)– powrót z eksponatami do biura firmy przy ul. Szlak 77/220, 31-153 Kraków w dniach 13-14.10.2017
Transport samochodem przeznaczonym do przewozu eksponatów  potrzebnych do wystawy na targach. W związku z tym, że eksponatami będzie sprzęt elektroniczny i materiały elektroniczne, akcesoria wystawiennicze (laptopy 8szt., oprogramowanie, telewizor LCD 55 ” do prezentacji oferty, stojak do telewizora (36kg), zestaw monitorów LCD 8 szt., roll-upy 4 szt., banery, panel reklamowy o wymiarach 2,4m*2,1m*0,5 m ,panel reklamowy o wymiarach 1,7 *1,8*0,5 okablowanie, oświetlenie, materiały reklamowe, 50 kg ulotek reklamowych, rampy do dekoracji stoiska o wymiarach 2m*0,3m *0,2m – 4szt.,  dwa aparaty fotograficzne,2x mikrofony, lampa nieodporna na wstrząsy – Kino Flo 27000LM, Statywy – 4 szt. + blendy) cały transport musi zostać ubezpieczony więc w kosztach tego działania zawarte są koszty transportu, ubezpieczenia i spedycji. Sposób wyceny kosztu, kwota powinna zawierać m.in. (opłaty paliwowe, dokumenty transportowe, Viatol, spedycję, opłaty autostradowe, ubezpieczenie towaru, marżę firmy transportowej, załadunek, rozładunek, opłaty parkingowe). Oferent zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia eksponatów (pakowanie) do transportu w obie strony.
Protokół odbioru, faktura


Oferent zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu informację dotyczącą noclegów, przedstawiając przynajmniej 2 propozycje hoteli odpowiadających opisanym powyżej wymogom, ostateczny wybór hotelu należy do Zamawiającego. W przypadku braku możliwości lub rezerwacji

wszystkich miejsc w hotelach Zamawiający dopuszcza przedstawienie jednej propozycji spełniającej wymogi zapytania ofertowego.

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który przygotuje w/w usługi pod potrzeby realizacji projektu.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  nr 7  na zapewnienie noclegów  oraz transportu eksponatów  podczas targów  NEOCOM 2017 Dusseldorf  –  udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej  w charakterze wystawcy  

 1. Dane Wykonawcy:

Nazwa: ……………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………………………………………

Tel: ………………………………………………………………………………..

Termin ważności oferty…………………………………………………..

Data sporządzenia oferty…………………………………………………

 1. Warunki oferty:

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym:

Kryterium I Cena

 1. a) Zamówienie i zapewnienie 3  noclegów w hotelu w Dusseldorfie dla  4 osób,

Cena za noclegi:

Cena   ………………………..zł/netto ………………………zł/brutto.

 1. b) Usługa w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem:

Kraków – Dusseldorf – Kraków

Cena za transport eksponatów:

Cena   ………………………..zł/netto ………………………zł/brutto.

Całkowita kwota za wykonanie usług w zakresie zapytania ofertowego wynosi:

………………………………………..zł/netto ……………………………………………..zł/brutto.

………………………….,……………                  …………………………………………………

(miejscowość, data)                           (pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 1. Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez:

– uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej,

– posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa

– pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Zapoznałem się i akceptuję warunki zapytania ofertowego z dnia ………………………………..
 2. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4.Oświadczam, iż Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5 zapytania ofertowego.

 

………………………….,……………                  …………………………………………………

    (miejscowość, data)                             (pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy)

 

Załączniki

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wynik zapytania ofertowego

Paulina Wiesiołek

Graduate of management and marketing and finance at the University of Warsaw. Focused on journalism, media, and public relations.