ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 na zapewnienie noclegów, przelotów oraz transportu eksponatów podczas targów WebSummit Lisbon 2017 – udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 na zapewnienie noclegów, przelotów oraz transportu eksponatów podczas targów WebSummit Lisbon 2017 – udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-10-2017

Nazwa zamawiającego

EDRONE SP. Z O.O.

Numer ogłoszenia

1062720

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert: 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego.
Termin biegnie od dnia następnego po upublicznieniu.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: m.strzelczyk@edrone.me, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Szlak 77/220, 31-153 Kraków do dnia 25.10.2017 r.
· Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
· Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
· W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w zapytaniu ofertowym.
· Oferta powinna być ważna 10 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.strzelczyk@edrone.me

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Strzelczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 510 043 827

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, przeloty osób oraz zapewnienie noclegu w hotelu podczas imprezy targowo wystawienniczej w charakterze wystawcy na targach WebSummit Lisbon 2017 dla firmy edrone Sp. z o.o. dotyczące realizacji projektu pt. „Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej na 4 rynkach zagranicznych” nr projektu RPMP.03.03.02-12-0218/16, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Usługi będą polegać na:
a) Zamówienie i zapewnienie 5 noclegów w hotelu w Lizbonie dla 2 osób,
b) Zamówienie i zapewnienie biletów lotniczych z Krakowa do Lizbony i z powrotem dla 2 osób
c) Usługa w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem:
Kraków – Lizbona – Kraków

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, przeloty osób oraz zapewnienie noclegu w hotelu podczas imprezy targowo wystawienniczej w charakterze wystawcy na targach WebSummit Lisbon 2017 dla firmy edrone Sp. z o.o. dotyczące realizacji projektu pt. „Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej na 4 rynkach zagranicznych” nr projektu RPMP.03.03.02-12-0218/16, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Usługi będą polegać na:
a) Zamówienie i zapewnienie 5 noclegów w hotelu w Lizbonie dla 2 osób,
b) Zamówienie i zapewnienie biletów lotniczych z Krakowa do Lizbony i z powrotem dla 2 osób
c) Usługa w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem:
Kraków – Lizbona – KrakówZapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym Zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie usługi zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który przygotuje w/w usługi pod potrzeby realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, przeloty osób oraz zapewnienie noclegu w hotelu podczas imprezy targowo wystawienniczej w charakterze wystawcy na targach WebSummit Lisbon 2017 dla firmy edrone Sp. z o.o. dotyczące realizacji projektu pt. „Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej na 4 rynkach zagranicznych” nr projektu RPMP.03.03.02-12-0218/16, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Usługi będą polegać na:
a) Zamówienie i zapewnienie 5 noclegów w hotelu w Lizbonie dla 2 osób,
b) Zamówienie i zapewnienie biletów lotniczych z Krakowa do Lizbony i z powrotem dla 2 osób
c) Usługa w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem:
Kraków – Lizbona – Kraków

Kod CPV

63500000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
14.11.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
– posiadają niezbędną wiedzę i odpowiednie doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
– dostarczą wymaganą kompletną dokumentację ofertową
Zamawiający wymaga oświadczenia potwierdzającego spełnianie przez Wykonawcę powyższych warunków.
5.1 Informacja na temat zakresu wykluczenia
Odrzuceniu podlegają oferty:
– których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
– złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
– które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
– złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w oparciu o:
Kryterium I:
Cena oferty – 100%
Pc=(Cmin/Cc) x Pkt max
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich badanych ofert
Cc – cena netto oferty badanej
Pkt max – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena Oferta w kryterium I może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów. Do wyliczeń brana będzie łączna
cena netto za realizację wszystkich usług. Punkty z kryterium cena będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać wynosi 100 pkt. Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku jednakowej liczby punktów decydującym czynnikiem o wyborze wykonawcy jest data lub godzina wpływu oferty. Wygrywa ta firma, która wcześniej złożyła ofertę.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

EDRONE SP. Z O.O.

Adres

Szlak 77/220

31-153 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

502548401

NIP

6762482064

Tytuł projektu

Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej na 4 rynkach zagranicznych

Numer projektu

RPMP.03.03.02-12-0218/16-00
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia

Zakres usług

Sposób udokumentowania

Zamówienie i Zapewnienie (opłacenie) noclegów w hotelu w Lizbonie dla 2 osób

Zapewnienie 5 noclegów dla 2 osób w hotelu w Lizbonie (odległość do 5 km od lokalizacji targów – MEO Arena,Rossio dos Olivais, 1990-231 Lisboa, Portugalia) podczas targów WebSummit Lisbon 2017 odbywających się w dniach 06.11. – 09.11.2017 r. czyli 4 dni targów, potrzebny czas na dotarcie i przygotowanie się do targów oraz zapakowanie i powrót zaplanowano na 1 dzień przed targami oraz 1 dzień po zakończeniu targów.

-hotel min 3-gwiazdkowy, pokoje jednoosobowe

Protokół odbioru, faktura

Zamówienie i zapewnienie biletów lotniczych z Krakowa do Lizbony i z powrotem dla 2 osób

– Wylot z Krakowa 05.11.2017

– Wylot z Lizbony 10.11.2017

– loty bezpośrednie lub maksymalnie z jedną przesiadką

Podróż służbowa będzie w każdym przypadku trwała 6 dni, 5 dni noclegi zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 167.

Protokół odbioru, faktura

Usługa w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem

Transport eksponatów będzie się odbywał z biura firmy przy ul. Szlak 77/220, 31-153 Kraków do miejsca docelowego targów WebSummit Lisbon 2017 – MEO Arena,Rossio dos Olivais, 1990-231 Lisboa, Portugalia

– dostarczenie eksponatów na targi w dniu 05.11.2017 ( do godz. 12:00)

– powrót z eksponatami do biura firmy przy ul. Szlak 77/220, 31-153 Kraków w dniach 10-14.11.2017

Transport samochodem przeznaczonym do przewozu eksponatów potrzebnych do wystawy na targach. W związku z tym, że eksponatami będzie sprzęt elektroniczny i materiały elektroniczne, akcesoria wystawiennicze (laptopy 8szt., oprogramowanie, telewizor LCD 55 ” do prezentacji oferty, stojak do telewizora (36kg), zestaw monitorów LCD 8 szt., roll-upy 4 szt., banery, panel reklamowy o wymiarach 2,4m*2,1m*0,5 m ,panel reklamowy o wymiarach 1,7 *1,8*0,5 okablowanie, oświetlenie, materiały reklamowe, 50 kg ulotek reklamowych, rampy do dekoracji stoiska o wymiarach 2m*0,3m *0,2m – 4szt.,  dwa aparaty fotograficzne,2x mikrofony, lampa nieodporna na wstrząsy – Kino Flo 27000LM, Statywy – 4 szt. + blendy) cały transport musi zostać ubezpieczony więc w kosztach tego działania zawarte są koszty transportu, ubezpieczenia i spedycji. Sposób wyceny kosztu, kwota powinna zawierać m.in. (opłaty paliwowe, dokumenty transportowe, Viatol, spedycję, opłaty autostradowe, ubezpieczenie towaru, marżę firmy transportowej, załadunek, rozładunek, opłaty parkingowe).

Oferent zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia eksponatów (pakowanie) do transportu w obie strony.

Protokół odbioru, faktura

Oferent zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu informację dotyczącą planu lotów oraz noclegów, przedstawiając przynajmniej 2 propozycje połączeń lotniczych oraz hoteli odpowiadających opisanym powyżej wymogom, ostateczny wybór lotów i hotelu należy do Zamawiającego. W przypadku braku połączeń lub rezerwacji wszystkich miejsc w hotelach oraz w samolotach Zamawiający dopuszcza przedstawienie jednej propozycji spełniającej wymogi zapytania ofertowego.
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który przygotuje w/w usługi pod potrzeby realizacji projektu.
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8 na zapewnienie noclegów, przelotów oraz transportu eksponatów podczas targów WebSummit Lisbon 2017 – udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy
I. Dane Wykonawcy:
Nazwa: ……………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………..
NIP: …………………………………………………………………………………
Tel: ………………………………………………………………………………..
Termin ważności oferty…………………………………………………..
Data sporządzenia oferty…………………………………………………
II. Warunki oferty:
Oferuję realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym:
Kryterium I Cena
a) Zamówienie i zapewnienie 5 noclegów w hotelu w Lizbonie dla 2 osób,
Cena za noclegi:
Cena ………………………..zł/netto ………………………zł/brutto.
b) Zamówienie i zapewnienie biletów lotniczych z Krakowa do Lizbony i z powrotem dla 2 osób,
Cena za przeloty:
Cena ………………………..zł/netto ………………………zł/brutto.
c) Usługa w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem:
Kraków – Lizbona – Kraków
Cena za transport eksponatów:
Cena ………………………..zł/netto ………………………zł/brutto.
Całkowita kwota za wykonanie usług w zakresie zapytania ofertowego wynosi:
………………………………………..zł/netto ……………………………………………..zł/brutto.
………………………….,…………… …………………………………………………
(miejscowość, data) (pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy)Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
OŚWIADCZENIE
Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez:
– uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej,
– posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
– pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zapoznałem się i akceptuję warunki zapytania ofertowego z dnia ………………………………..
3. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4.Oświadczam, iż Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5 zapytania ofertowego.
………………………….,…………… …………………………………………………
(miejscowość, data) (pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy)

 

Załączniki

Katarzyna Gądek

view all post

By Daniele Zedda • 18 February

← PREV POST

By Daniele Zedda • 18 February

NEXT POST → 34
Share on